Zwiększenie aktywności międzynarodowej SKM Group Mateusz Kopacz na rynkach brytyjskim, holenderskim i niemieckim

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3

Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

Zwiększenie aktywności międzynarodowej SKM Group Mateusz Kopacz na rynkach brytyjskim, holenderskim i niemieckim.

Cele projektu:

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest WZROST KONKURENCYJNOŚCI SKM Group na rynkach zagranicznych.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie aktywności międzynarodowej,
  • Rozpoczęcie sprzedaży produktu/usługi na rynku niemieckim,
  • Rozpoczęcie sprzedaży produktu/usługi na rynku brytyjskim,
  • Rozpoczęcie sprzedaży produktu/usługi na rynku holenderskim,
  • Zyskowność przedsięwzięcia,
  • Wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych w przedsiębiorstwie,
  • Wzrost prestiżu firmy.

Wartość projektu:

492 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

200 000,00 PLN

Malopolska