Zwiększenie aktywności międzynarodowej SKM Group Mateusz Kopacz na rynkach brytyjskim, holenderskim i niemieckim

 • Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3
  Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

 • Zwiększenie aktywności międzynarodowej SKM Group Mateusz Kopacz na rynkach brytyjskim, holenderskim i niemieckim.

Cele projektu:

 • CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest WZROST KONKURENCYJNOŚCI SKM Group na rynkach zagranicznych.

Cele szczegółowe:

 • • Zwiększenie aktywności międzynarodowej,
 • • Rozpoczęcie sprzedaży produktu/usługi na rynku niemieckim,
 • • Rozpoczęcie sprzedaży produktu/usługi na rynku brytyjskim,
 • • Rozpoczęcie sprzedaży produktu/usługi na rynku holenderskim,
 • • Zyskowność przedsięwzięcia,
 • • Wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych w przedsiębiorstwie,
 • • Wzrost prestiżu firmy.

Wartość projektu:

 • 492 000,00 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich:

  • 200 000,00 PLN.